KWS


KWS staat voor een duurzame, economische en onafhankelijke landbouw

KWS is een wereldwijd opererend veredelingsbedrijf van landbouw- en groentegewassen.

In de landbouw ligt de focus op de akkerbouw gewassen suikerbieten, granen, koolzaad, zonnebloemen en zelfs aardappelen; in de voedergewassen zijn het mais, voederbieten, Snelle Lente Rogge en andere groenbemesters en vanggewassen. KWS heeft meer dan 5500 medewerkers, waarvan er meer dan 2000 werkzaam zijn in de research. KWS is actief in meer dan 70 landen.

KWS heeft een langetermijnvisie en daarvan zijn duurzaamheid, economie en onafhankelijkheid de basiselementen die gelden voor KWS en ook voor de landbouwers. KWS ontwikkelt met die visie nieuwe producten, nieuwe rassen en zal al het mogelijke er ook aan doen in begeleiding en advisering om de telers en gebruikers van de producten in die visie te helpen.

Voor wat betreft de voedergewassen betekent dit begeleiding en advisering, inzicht verschaffen bij de planning, gewassen- en rassenkeuze, de teelt, de oogst en vervoedering aan het vee. De finale, cruciale overwegingen en besluiten moeten de landbouwers zelf maken. Die onafhankelijkheid is noodzakelijk. Het is tenslotte zijn portemonnee en alleen besluiten met een drijfveer van zijn belang zorgen dat die gevuld wordt.

In dat kader past het online computersysteem van Farmdesk voor de melkveehouder.

Met Farmdesk weet de melkveehouder waar hij economisch staat met zijn totale voerkosten en kan hij zoeken naar verdere optimalisatie. Los van de adviezen die hij krijgt van derden zoals toeleveranciers van meststoffen, zaden, gewasbeschermings middelen, machines, plastics, mengvoeders, vitamines en mineralen, diergezondheid.

Deze bijna 50% van de totale kosten zijn variabel en op korte termijn sterk bepalend voor de optimalisatie van het inkomen.

KWS heeft zichzelf als streefdoel gesteld de totale voerkosten van 1 liter melk op de boerderij naar 10 CNT te brengen. Op een duurzame wijze. Eigen geteeld voer en de optimalisatie daarvan in teelt, oogst en gebruik zijn Key-Factoren hiervoor. Dat is de focus van KWS.

Farmdesk is een heel eenvoudig, gebruiksvriendelijk systeem wat iedere veehouder inzicht kan geven waar hij economisch staat en hoe hij op die 10 CNT kan komen. Dat kan en moet de veehouder zelf doen al of niet met behulp van een persoonlijke adviseur. Hij krijgt hiermee zelf het management, de regie van zijn toekomst in eigen handen!

Tel.: +31 (0) 765 030 003
E-mail: info@kwsbenelux.com
Website: www.kws.com